วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 วิชา ARTI3319 : Visual Communication Techonology สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556


จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีหลักการและฝึกทักษะวิธีปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้และ การนำเสนอผลงานด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะ ด้วยการใช้ทักษะการสื่อสารรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้อย่างสอดคล้องตามวิถีทางการประกอบวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน

เว็บหลักที่ใช้ในการศึกษา
http://arti3319.blogspot.com
prachid2009@gmail.com
สิ่งที่ได้ความรู้ในการเรียนสัปดาห์แรกคือการใช้โปรแกรม Google drive เปลี่ยนเป็นให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้วใช้ภาษาไทยเป็นภาษารอง เพื่อฝึกทักษะการอ่านและดารใช้ภาษาเพราะจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ


การใช้ Google+ โดยการเข้าไปที่โปรไฟล์เราแล้วเข้าไปใส่ข้อมูลที่ขึ้นว่า "เกี่ยวกับ" แล้วเข้าไปศึกษาไอคอลต่างๆที่เป็นประวัติของเราแล้วกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราเพื่อให้คนได้รับรู้ประวัติของเราสิ่งที่ได้คือได้ศึกษาจากของจริงไอคอลต่างๆได้ทำการปรับกรอกข้อมูลจนสำเร็จ

ได้มีส่วนร่วมในการกรอกและแก้ไขแบบบันทึกการประเมินผลการเรียนวิชา ARTI3319 : Visual Communication Techonology โดยเป็นการใส่ข้อมูล blogspot ของเราเองแล้วก็ใส่เบอร์ที่ติดต่อได้


งานครั้งที่ 1
เนื่องจากอาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1.เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ > ARTI3319:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่3/2555
2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3319-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม
3.แจ้งที่อยู่อีเมล์และเว็ปบล็อกโดยคลิกเข้ากรอกข้อมูลให้ตรงกับชื่อของตนเองที่นี่

การเรียนวันที่ 28 มีนาคม 2556
ให้นักศึกษาสมัครเรียนตามที่อาจารย์บอกที่ chandraonline.chandra.ac.th ทำการลงเรียนในเว็บไซต์
แล้วค่อยเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนการเรียนหรือเป็นการวัดความรู้ก่อนการเรียน เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วนั้นก็ได้ให้นักศึกษาเข้าสมัครลงกลุ่มในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ที่เว็บไซต์เดิม
อาจารย์ได้แนะนำโปรแกรม Camtasia Studio เพราะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจำเป็นในอนาคตเพราะตัว
โปรแกรมนี้สามารถอัดเสียงหรือตัดต่อวีดีโอได้และสามารถทำเป็นวีซีดีได้เลยแล้วก็สอนในการใช้ไอคอลต่างๆที่อยู่โปรแกรมนั้นเพื่อให้เข้าใจ
อาจารย์ให้เข้าไปศึกษาดูงานที่อาจารย์เป็นคนออกแบบชือว่า  Kanchanaburi Sweet Corn Cluster
ให้ดูว่ากว่าจะออกแบบมานั้นต้องศึกษาอะไรบ้าง
ตามเว็บไซต์นี้ kanchanaburisweetcorn.blogspot.com 

อาจารย์ให้ไปสืบค้นข้อมูลความสารต่างๆที่เกี่ยวกับรายวิชที่เรียนแล้วนำมาแบ่งปันความรู้กันในบันทึกแหล่งเรียนรู้-ศึกษาและร่วมแบงปัน-บรูณาการกัน จะเป็นการบ้านทุกสัปดาห์แล้วต้องหามาไม่ซ้ำกัน
อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ A Cloud เพราะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมระบบประมวณผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อการบริหารจัดการงานส่วนตัวและองค์กรอย่างพอเพียงผลิตภัณฑ์และเครื่องมือบริการฟรีในระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของกูเกิ้ล 
โดยตามศึกษาได้ที่ cloudcomputingtools.blogspot.com
อาจารย์ได้สอนการใช้งานของเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยให้นักศึกษาไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มวิจัยและให้ศึกษาดู
โดยตามศึกษาได้ที่ web.chandra.ac.th
และได้แนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม ให้นักศักษาไปสมัครสมาชิกแล้วค่อยศึกษาดูและทำความเข้าใจกับเว็บไซต์นี้เพราะมันเป็นความรู้
ตามศึกษาได้ที่ surveycan.com
แนะนำข่าวสารที่ได้ไปศึกษา
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเว็บไซต์ย่อยต่างๆเข้าด้วยกันเอาไว้มากมายโดยแต่ละเว็บไซต์นั้นจะเป็น
การออกแบบสินค้าเช่น การออกแบบกระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรือจะเป็นเว็บไซต์ที่รับให้
ลูกค้าสามารถจ้างไปออกแบบเว็บไซต์ได้มากมายโดยมีให้เข้าไปศึกษาเป็นความรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมและสามารถบอกต่อกันได้ ซึ่งมีหลายบริษัทที่น่าติดตามศึกษาดู
โดยตามศึกษาได้ที่ www.orange-thailand.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น